Кирүү

Туурамчылдан тууганым болгуча, бекөөлдөн белом болсун

"Туурамчылдан тууганым болгуча, бекөөлдөн белом болсун".Бул - бизче алганда табакчы, чарачы, элге эт жасоочу, эт бөлүштүрүүчү адам. Той-аштарда калың элге ылайыгына жараша этти, устуканды үлүштүрүүсү. Ашмачы, ашканачы, чыгданчы. Неги-зи моңголдордон келген термин экенин проф. X. Карасаев айтчу. Ал - Чыңгызхандын черүүлөрүнө азык-түлүк камдаган адам. Экинчи мааниси, тууганын этти майда туурай гана билүүсү. Бөкөөл тамак-ашты табында гана даярдап берүүсү.

Ой-пикирлер