Кирүү

Пештенуу

Пештенуу. Бул - адамдардагы орунсуз адаттардан. Айрымдар озун бирөөлөргө көрсөтүү үчүн пейил күтүүсү. Антүүсүнө анын байлыгы, ман-сабы, өйдөсүнүүсү, кыял-жоруктары себеп болот. Ал алдындагы даамга кароодон, бирөөлөрдүн суроолоруна жооп берүүдөн, ж.б. жагдайларга торопейилдикте мамиле кылуусунан баамдалат. Кыйын көрүнгөндөй езүн сезүүсүжана көрсөтүүсү. Мындан, "Ап пештенген неме", "Сага оңгулук-туу сөз айтпайт", "Өзүн өзгөлөрдөн жогору санайт" өндүү сөзгө татуучу-лар. Пештенүү өзбек, тажикжана уйгур м.а. мусурман сарт калкында да орчундуу сезилет. Пештенүү - маалкатуу, өзүнчө сыр көрсөтүп, чоюш-тоо, барктануу, эркелеп, эреркеп отуруусу...

Ой-пикирлер