Кирүү

Каяша айтуу

Каяша айтуу. Кыргыздар - сөзду уга да, кемчилигин корсете, көтөрө да билген калк. Айрымдар оң создү туура эмес кабыл алат да, ошол замат ажыржоопторун бере коюшат. Каяша - туура сезге чычалоочулук, кеп оролун түшүно билбоочүлүк, улуу-кичүүлердү ылгабоочулук, озүнүн одоно жактарын айтса, кетөре албоочулук. Жакшы жакка ундесо, терсаяк жакка буруучулук. Бул бетке чабар-дык менен үндошот.

Ой-пикирлер