Кирүү

Тушоо кесиш айтымы

Тай-тай күлүк, тай күлүк,
Кайдан келе жатыры?
Ат жетпеген алыскы,
Жайдан келе жатыры.

Тай-тай бобок, тай бобок,
Айхай бобок, ай күлүк.
Кадам сайын калтаңдап,
Басат экен тай күлүк.

Жаактарын жарбаңдап,
Ачат экен тай күлүк.
Тай-тай бөбөк, тай күлүк,
Айхай бобок, хай күлүк.

Бир күнчүлүк байгеден,
Озот экен тайкүлүк.
Каз-каз тургузуп төлгө

Ой-пикирлер