Кирүү

Аманатыңды тарт, кудай!

Аманатыңды тарт, кудай! Бул - "аманат берүүдөн" айрма-ланган. Мында ажалга моюн сун, ажал, өлүм анык. Андан эч ким аттап өтө албайт. Жаныңцы берип кой. Бул жан аманат - дегенди туюндурат. Жедеп жашы жетип калганда карылар: "Ээ, э, кудай, бала-бакыранын алдында ал, алардын жамандыгын керсетпе, "ама-натыңды тарт!"", т.а. бул жарык жана жалган дүйнөдө убактылуу аманат жанымды тарт. Тиги чын дүйнөгө - түбөлүк дүйнөгө атта-найын?! - деген топук тилее накылы. Кутмандуу карылар муну беш убак намаз учурунда айтып, өзүнүн карылык наркын сактап отурган. "Жаш улук эмес, ажал улук". "Ата, а, чиркин, сенин ордуңа мен кетсем болот эле го!" - деп, нысап-бычагы аркылуу ак дилде айтуу-лар да болот.

Ой-пикирлер