Кирүү

Кызды бешикке салганда, себин сандыкка сал

"Кызды бешикке салганда, себин сандыкка сал". Адатта, на-ристе бала кыркын чыгарган соң, бешикке болонот. Сеп кыздын күйөөгө баргандагы үй оокаты. Мында соз төркүнү ошол ымыркай чагынан актилеккутуп, кыздын себин даярдоогокамын, батэле бой-го жетет дегени. Сеп камдоо - ото татаал аракет, оор түйшүк. Аны сарысаптап бүтүрүү оңой эмес. Кыз бала өзүнүн себи аркылуу баа-ланат, баркталат, баасы көторүлөт-деген ойду ичине камтыйт. Му­нун көбүн кыз бала өзү бүтүрөт дечи. Т.а. чоң энелеринин, эжелери-нин, энелеринин, жеңелеринин, тайэнелеринин тайжеңелеринин, тай-эжелеринин таалими аркылуу узчулукка моюн сунуусу. Ошондо ки-лемин токуйт, шалчасын согот, шырдагын оет, туш кийизин саят, ак өргөөсүн көтөрөт, зер буюмдарын жасатат сымал түшүнүктөрдү көрсүн дегендик.

Ой-пикирлер