Кирүү

Токол эчки мүйүздүү болом деп, кулагынан ажыраптыр

"Токол эчки мүйүздүү болом деп, кулагынан ажыраптыр".Соз мааниси адамдардын нысап-бычагына барып такалат. Бирдеме-ге топук кылбай, дагы болсо, боло берсе өңдүү ниеттегилердин акы­ры бир иштерге кириптер болуусу. "Токол эчки кудайдан торт мүйүз сурайт. Бул төрттү бербесе да, экини берет деген үмүтү. Кээде сы-ңар мүйүз да бербей коет. Ал тилеги орундалбай, мурунку жакшы жүрүшүнөн ажырап калат. Т.а. мурунку чанганына кийин жетпей да калат. Мунун тескерисинчеси "Кул жеймин дейт куйрукту, кудай би­лет буйрукту". Бир нерсеге жетем деп, колдогусунан куру жалак калса: "Уйдан жок же уй байлаган жиптен жок" - дейбиз.

Ой-пикирлер