Кирүү

Ат үстүндө саламдашуусу

Ат үстүндө саламдашуусу. Бул - теңаталык, укугу, даражасы бирдейлик. Ал жосун, адатта, жогорку даражадагы улуктарга, бек-терге, болуш-бийлерге, кандарга, манаптарга, бир өзүнө-өзү тең келүүчүлөргө карата өзүлөрүнүн баркын-даражасын ичтен сыноо. Алар бири-бирине салабаттуу адам катары ат үстүндө аттан түшпөй саламдашуусу.
Чын-чынында ич-ара кез карандуулар, ошондой эле атайын айылына келүүчүлөрдү алдынан тосо чыгып, сыйлоо-урматтоо жы-шааны аркылуу жее басып барып учурашуулар болгон. Мисалы: Ормонкан Калыгул олуяны тосуп алууда бута атым жерге дейре жоро-жолдоштору менен тосо чыкканы Тоголок Молдонун эс-керүүлөрүндө айтылат. Албетте, Калыгул Бай уулунун кадыр-бар-кын кан Ормон көтөрө билүүсү - адамдык улуулугу.

Ой-пикирлер