Кирүү

Кузаматчылык

Кузаматчылык. Бул терс сапаттарга кирет. Ичте кирдин бар-дыгы, өч алууга аракеттенүүсү, качандыр бир кездери араздашуу-лардын ирбитин келтире албай жүрүүсү. Ошол ичте сакталуусу, ез учурунда элдешпей калуулары. Ал бара-бара очегүшүүлерү. Мын-дай шартта ортодон эстүү адамдар билип-туюулары, аларды эл-дештирип коюулары, баарынан, адамкерчиликтүү мамиле кылуусу болуп саналат.

Ой-пикирлер