Кирүү

Молдо

Молдо. Бул - мусулман элинде дин өкүлү. Куранды мыкты өздөштүрүп, анын осуяттарын жалпы журтка таратуучу. Шарият жо­лун негиз тутуп, жүрүш-турушу үлгүлүү, адеп-ахлакты таза кармап, маркумдун зыйнатын маданияттуу тарапка буруучулар. Араб ти-линдеги куранды которучулар, көпчүлүк сүрөөлөрдү жатка айтуу-чулар. Аят чийүүчүлөр, Күчтүү молдолор байлатма жин оорула-рын көзүн ачат. Элирмелерди окуйт. Дубанын күчү аркылуу жара-тылышка, айбанаттарга таасир берет. (Мисалы, сууну ылайлоо, бозортуп, адамды айбанаттарга убактылуу айлантуу ж.б. ишеним-дер болгон.) Молдолор куран түшүрөт. "Сополдиер", "Касыйда" окуйт. Ал диндик билиминин бийиктиги болуп эсептелет. Молдо-лордун Ажысы кабыл болушу тийиш.

Ой-пикирлер