Кирүү

Кайда барба, Мамайдын көрү

"Кайда барба, Мамайдын көрү". Бул - эң эски макалдардан. Мында оор турмуштун запкысы тууралуу сез болууда. Сыягы улуу-лардын божомолдоолорунда Мамайдын бейитинин оозу ачылып ка-луусунан улам ушундай түшүнүк келип чыгуусу тийиш. "Кайда бар-саң жокчулук, кедейлик-кембагалдык сени күтүп турат". "Эмгектен качсаң дөңгөккө", "Эмгектүү кулда чарчоо жок" - сымал макалдар буга үндөшүп турат.

Ой-пикирлер