Кирүү

Нан тиштетүү

Нан тиштетүү (даам сыздыруу). Бул - адамдын актыгын бил үү күбөсү. Аны тиштөө менен ал пенденин тазалыгына ишенүүсү. Нан улук, ыйык нанды адамзат танбайт. Ошон үчүн:
Биринчиден, бул антташууга, анттан кайтпоого өтүүсү; Экинчиден, бирөөлөрдөн шектенсе, күнөөсү болсо, нанга коюп актыгына аны тиштетүүсү. Ошондон кийин ишенимге ээ болуусу. Тузга сийдирүү, туз жалатуу сыяктуу жөрөлгөлөр да буга үндөшүүсү.

Ой-пикирлер