Кирүү

Таман акы, маңдай тери

Таман акы, маңдай тери. "Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот". (Макал). Бул - ез ишинин даана үзүрү. Ак эмгегинин етеесуно чыгуусу, ошонун ырахатын корүүсү. "Саргара жортсоң, кы-зара бертесүң". Таман акы - ары-бери чуркоо аркылуу иштин на-тыйжасына жетүүсү. Мандай тер - чыпылдата тер чыгара эмгек-тенүүсү. Бала-бакырасын, эли-журтун багуусу. Мунун терстүшүнүгү арамдык. Биреелердүн таман акы, маңдай терин езүлерүне ыйга-руусу, башкалардын байлыгына кол салуусу. Жатыпичээрлер, жан-бактылар, кызыл кулактар, суткорлор, алып сатарлар - арамдык-тын эсебинен жыргагандар.

Ой-пикирлер