Кирүү

Ат аягынан, эр тамагынан

"Ат аягынан, эр тамагынан". Тоолуктар учун жылкы баласы баарыдан мурда мингич катары да, азык-түлүк катары да жогору бааланат. Ушундан улам макал-лакаптарда ат менен адам етме мааниде бир сыпатталат. Ага мисалдар арбын. "Ат аягынан басы-нат, эр тамагынан басынат" -дегенде суйлом баяндоочу кыскар-тыла тушкен. "Кулук аягынан, адам тамагынан" - деп да айты­лат. Адатта, кеп чабылат. Туштугунда нечен байгелерге татыйт. Табынан тайса: "бутуна жем тушту", "туягына бирдеме чыкты", "туягы жарылды", "бутун басып алды" ж.б. себептер аркылуу учурдагы чабыштардан ексуп калат. Ал эми эр жигиттерден бирөөлөрдүн маңдай терин, таман акысын талашса, тартып алса, коомдук мүлккө колун матырса, дасторконго отурганда ашка бетонче сугалак болсо, албетте, "эр тамагынан" - дейбиз.Мын­дан "сук" атанып, укум-тукумга доо кетирип алат.

Ой-пикирлер