Кирүү

Эркек тууш, кыз тууш эсте болуу

Эркек тууш, кыз тууш эсте болуу. Бул - өкүнүчтүүлүктө ай-тылган ой. Адамдардын бири-бирине иши түшүүсү, коз карандылык-та, ич-ара мамиледе болушу. Баары эле ойдогудай жүзөге аша бер-беши. Бирөөлөрдү бирөөлөр алдыртан алдашуусу, алдатуулардын бардыгы. Ичтен ишеничтин суушу. Акыры анын изин баспоосу, эми андан көргөн ызаасын кайра кайталабоого тобо келтирүүсү.

Ой-пикирлер