Кирүү

Тулпар тушунда, күлүк күнүндө

"Тулпар тушунда, күлүк күнүндө".

"Күүлөнөт күлүк күнүндө,

Туйлайт дейт тулпар тушунда.

Турмушка өчпөс из калтыр,

Туягың бүт үн учурда". (Байдылда)

Адам турмушунда оомалуу-төкмөлүү учур коп кездешет. "Тери тондун ичинде, тердесин жигит өлбөсүн, куур тондун ичинде куура-сын жигит өлбөсүн" (макал). Чындыгында, бул накылдын артында "куурардын жыргалы бар" деген туюнтма жатат. Ошондо биз ар нерсенин оз доору, гүлдөө учуру болоорун билебиз. Ар бирибиз жаш кезибизде бир жолу дуулдап, күүлдөп алганбыз. Эл башында чычайып турган адам ал доолоттон ажырап, катардагы адамдар­дын арасында болуп калат, ошого карата сыпаттоо тура! Анын доо­ру откон, эми баланчанын доору журуп жатат-дейбиз. Негизиошон-

дой чакта пайдалуу етеелүү иштериң келечектеги муундарга же-тиш керек. Айрымдар "Ой, ал күркүрөп турган, кул челип турган учуру болгон" - ондуу сыпатоолор айтылган. Учуру келип "куу алып турган" чакта келечектуу касиеттерге ээболуубуз зарыл.

Ой-пикирлер