Кирүү

Тайын журт

Тайын журт. "Эр тайын тартат". (Макал). Буга кыргыз бала-сынын энесинин теркундеру кирет. Тайата, тайэне, тайаке, тайже-ңе, тайэже, тайжезде өндүүлөрү аталгандан кийин жээнге алар кызы учун баарын аябайт, жээн эркелейт. Алаарын айтат "Жээн киргиче, жети беру кирсин"... Баланын Ата-Журту: "Мунун чыккан жери жак­шы, биз ушулар менен кегоргенбуз, агарганбыз" - деп, уулдун эне­синин төркүндөрүн баалап, барктап турушат.

Ой-пикирлер