Кирүү

Түлкү кумар ойнотуу

"Неге мынча түлкү кумар ойноттуң,

Алтын, айтчы, качан сенден түңүлөм".(К. Маликов)

Түлкү - айбанаттардын митаамы. Ал болумушта дайыма мант берип, алдап турат. Демек, туруксуз, убадага жокадамдар бар. Отмо мааниде түлкүнүн кыял-жоругуна, жүрүш-турушуна алдыртан салыш-тыруусу. Бирде макул, бирдежок, кыскасы, айрымдардын убадага, айтылган антка жоктугу.

Ой-пикирлер