Кирүү

Тукумду жакшыртуу

Тукумду жакшыртуу. Бул - Кыргыз Атадагы мыкты касиеттер-дин бири. 9з укум-тукумдарынын алгылыктуу болушуна карата көрүлгөн аталык камкордугу, энелик табериги, керээзи, мурасы.
Биринчиден, мында күткөн куда-сөөккө тыгыз байланышуусу. Жакшы жердин кыз берүүсү;
Экинчиден, алардын бири-бирине тең салмактуу келүүсү, бай-лыгы да, мартабасы да, мансабы да шайкештиги;
Үчүнчүдөн, элинин наркттуулугу, салттуулугу, жекече адамкер-чиликсапаттары, жакын-алыска астейдил мамилеси, катышы-алы-шы, элдүүлүгү, жергиликтүүлүгү, тууган-уругу ж.б. эске алуусу, "Жак-шыга жанаш, жамандан адаш". (Эл сөзү)

Ой-пикирлер