Кирүү

"Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр"

"Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр". Макалдын оң мааниси түшүнүктүү, бирөөнүн жалгыз аты аңги болсо, топ жылкыларды көргөндө токтонуп тура албайт. Ал бычыла элек үч жашар быштыны элестетет. Өзүнүн аңгилигин албетте, жасайт. Аны лйрым аймактарда айгыр бойдон минишет. Ат болуп бычылбайт. Демек, бир чактары айгыр кылып, үйүргө кошо берүүгө жарайт. Айгыр өкүм, омуроолуу келет. "Кек беру (улак) чабышта", "эр эңиште" булар топко тартынбай кирет. Эми етмо мааниси да бар. Биреонун жалгыз уулу дейли, үйгө байыралбаса, эртели-кеч талаалап жүрсө, эч бир пайда-батасы болбосо, ата-энеге кайрымы тийбесе, эрке талтаң, эби жогураак, уят-сыйыты билинбесе ал селсаяк, чалакайым, туруксуз, кайсар, "жүгөнүжок атка окшоп турса", баса анын аңгиден айырмасы кайсы? Макалдын чоо-жайы ушуйда эмеспи.

Ой-пикирлер