Кирүү

Чакчая кароо (көздү чакчайтуу)

Чакчая кароо (көздү чакчайтуу). Бул да терс сапаттарга ки­рет. Чакчаюу - адептүүл үктүн өтө одоно түрү. Ал - адамды жек керүү сезими. Т.а. антип жекире кароо аркылуу ал - көралбастыгын, ичте-ги кузаматтыгын чыгаруусу. Ошондой мамилеси менен адамдар бири-биринин ички сырын, ечүн билдирип коюусу;
Экинчиден, кээде үй-бүлөдө да, тууган ичинде да өз ара көздү чакчайтуу, бир карап алуулар бар. Мында бирөөсү туура эмес, ол-доксонуурак иш кылып койсо, алдыртан ага эскертүүсү. "Минтпей жүр" - деген белгиси. Аны башкалар анча туйбай калуусу...

Ой-пикирлер