Кирүү

Баш чайкоо, баш ийкешүү

Баш чайкоо, баш ийкешүү. Бул -жөнөкөй, сыйда адаттардан. Башты оңго-солго буруусу "жок болбойт" - дегенди, башты ейде-төмөн эңкейтүүсү "бар", "макул" - дегени. Үн чыгарбай сырды жашыруун түшүндүрүүсү, ич-ара бири-биринин ой-пикирлерине илгирт-пей макул болуулары.

Ой-пикирлер