Кирүү

Билбегенди билгизе айт, көрбөгөндү көргөзө айт

Билбегенди билгизе айт, көрбөгөндү көргөзө айт. Бул сез адамдардагы билимсизжоруктарга карата айтылуусу. Биреелердүн жакшылыгын экинчилери сезсүз эске түйүп, ошого жараша кайра кайрымдуу болушу. Пендечиликте ар кандайлар кездешүүсү. Баш-тагы нерселерди унутуп коюулары. Билсе да билмексен, керсе да кермоксен жүре берүүлерү. Акыры чыдоосу жетпеген чакта ал езүнүн адамгерчилигин, аткарган аракеттерин сезимге жеткидей, сеектон еткүдей, ар-намысына доо кеткидей айтып, анын кемчилигин коюу-су, уят кылуусу. "Жамандыкка жакшылык - эр адамдын иши, жак-шылыкка жамандык - кем адамдын иши" - буга маанилештиги.

Ой-пикирлер