Кирүү

Бээ десең төөгө кетет

Ургаалдуу сөздү, бир окуяны ай­тып баратып, капыстан башка маанидеги сөзгө, окуяга түшүп кетүүсү. Кеп маанисин түшүнбөөчүлүгү, сөздү угууда жана айтууда чалакай-ымдыгы. М.а. окуя бир гана бээ-жылкы жөнүндө айтып жатышса, аны коюп төө тууралуу айтып отуруп алуусу. Кеп-сөз айтуунун шарттуу-лугун билбегендиги ушул өтмө мааниде түшүндүрүлүп атат.

Ой-пикирлер