Кирүү

Тилин сунуу, мырыйуу

Тилин сунуу, мырыйуу. Бул - терс көрүнүштөрдөн. Демек, ай-рым бирдеме айтса, же болбосо бироолердү корсо, жактырбай, Кы­зыл тилин эл кезүнче бултайтуу менен сөөмөйүн бетине сүртүүсү-өтө копол элес калтыруусу. Ал ушундай жагдайлары аркылуу өзүн-өзү мыскылдоосу. Минтүү, көздү чакчаңдатуу, кебете-кешпирин мырыйтуу-тырыйтуу, чүйрүү, кез кысуу өңцүү одоночулуктар - адам-дык касиеттерин учуруулук...

Ой-пикирлер