Кирүү

Сынчынын саңар өтүгү майрык

"Сынчынын саңар өтүгү майрык". Бул - адамдын бири-бири­не тыңсынуусу. Адатта, сынчы бирөөлөрдүн, жүрүш-турушун, чыгар-маларын, "ичип-жеп", деле укмуштай кыйын сындай алат. Ал да жазуучу, бирок, озу анчалык чыгарма жаза албайт. "Мындай жазыш

керек", "тигиндей жүрүш тийиш"... Бирөөлөргө кыйын көрүнгенү ме­нен өзүнчө андай ишти аткара албайт. Мунун жандырмагы: "9з ба-шында итти көрбөй, киши башындагы чөптү көрөт", - деп айтабыз. "Бычакка саптык".

"Бычакка саптык уулуң жок,

Кайгырып жашың куюлду". ("Саринжи-Бөкөй")

Бул - баарында да баланын дарамети тууралуу ийги сез. Т.а. "бычакка саптык" етме мааниде айтылат. "Ошончо балдарындын ичинен алгылыктуу уулуң жок тура" - дегенди туюндурат. Мындай-ларды "камчы саптык эмес экен" деп да коет. "Бычакка саптык" бала - колунан бирдеме келүүчү, ишке жароочу, эл милдетин моюн-га алуучу бала... Муну ушундай гана түшүнүү зарыл...

Ой-пикирлер