Кирүү

Рефлексия торчосунун ролу жана максаты

Болочок мугалимдерди окутканда, биз көбҥнчө эмпирикалык (тажрыйба, байкоо, өлчөө) ишмердикке таянабыз. Мисалы, окутуучу мектептеги мугалимдин ролун ойнойт да, анын мектептеги ишмердигин көрсөтөт. Ал эми студенттер мектеп окуучуларынын ролун аткарат.
Бул ишмердик аягына чыгарылган соң, "окуучулар" ролдон чыгып, кайрадан университеттин студенттерине айланат. Алар бул ишмердикти студенттер катары талдашат, талкуулашат жана пикир айтышат. Ролдордун мындай алмашуусу баарын чаташтырып салышы мҥмкҥн. Талдоо ҥчҥн рефлексия торчосун колдонгондо, бул чаташууга жол берилбейт. Рефлексия торчосу өткөрҥлгөн ишмердиктин тҥзҥмдөштҥрҥлгөн жазмасын жана рефлексия ҥчҥн таянычты тҥзҥп берет. Бул торчо – рефлексиянын ыкмасы, каражаты. Аны толтуруу тҥзҥмдөштҥрҥлгөн рефлексиянын формасы болуп саналат.

Ой-пикирлер