Кирүү

Өлүмтүгүн артып

Өлүмтүгүн артып. Бул - адамдардагы терс көрүнүш. Бирөөлөргө саласал кылуусу, аны жашоо-тиричилигинде пайдалануусу. Т.а. өз адебин-абийирин сактабоосу. Өлүмтүк - адамзат бул жарык жана жалган дүйнөдөн кайтканда жумшалуучу анын кепиндеу баштап сак-таган, жыйган, тергени. Сөздүн отмо маанисинде деле алганДа ошон-дой уятсыз учурларга чейин ортоктош болуусу. Өзүнөн эчтеке чык-пагандар, бирөөлөрдү андыгандар тууралуу сөз кыябын келтирүүсү.

Ой-пикирлер