Кирүү

Мал үйрөтүү

Мал үйрөтүү. Тоолуктар мал чарбачылыгына байланыштуу тое да, жылкы да, уй да, топоз да, минишкен. Балдарга торпок, тай, ма-малак ылайыкташкан. Топоюп торпок, мамалак, татырактатып тай минишип, айыл ичинде жүрүшү-өз учурунун көрүнүшү. Муну өзүлөрү музоо, кулун, мамалак, жабагы чактарынан эле үйрөтүп, минүүгө

куштарланышкан. Улуу-кичүү болуп, торпок, мамалак, тайга толо учкашып, өздөрүнчө ойношкон. Негизи, илгери огуз, аттарды токуп, минуучу колук кылуучу салты болуучу. Өгүз, аргын топозду кедей-лер минуучу, отун-суу алуучу. Кеч жүктөөгө, эгин-тегин артууга үйрөтүшкөн. Төөгө жук артууда, уй-топозго жук артууда, жылкыга жук артууда үйрөтүүчү жекече жагдайы бар. Жүктөп адыр-адыр көчүүнүн, суу чайпалтып көчүүнүн да элдик ыкмалары бар.

Ой-пикирлер