Кирүү

Күлүктү токуу

Күлүктү токуу. Чоң чабыштарга кошууда чубатуудан соң ат-тын үртүгүн алат. Эми ээрди жеңилдете токууда, аттын башын кун чыгышты каратат. Саяпкер өзү токуйт, Ат-Башы, Нарын, Кол тарап-та күлүктү жайдак минип чаппаган. Ошол тапта күлүктүн алдынан адам, айбан баспоосу тийиш. Байкоосуздан баскандар.кайра арты-на тартуучу. Бул - абалтан калган расиминин негизги мазмуну "күлүктүн алды торолбосун, биринчи чыгып келсин" - дегени. Күлүккө бата берүүдө да, анын алдында эч жан турбашы керек.

Ой-пикирлер