Кирүү

"Үйүндө кашык айран жок, кызынын аты Жууратбек"

"Үйүндө кашык айран жок, кызынын аты Жууратбек". Сез етмо мааниде айтылууда. Жуурат - сүттөн уютулган айрандын оте коюу туру. Андан сузмо куюлат, курут кургатылат. Жууратбек - не-гизи эркек балдарга энчиленуучу ат. Кызынын атынын Жууратбек аталышындагы кайманалык, демек, ичээрге, жээрге эчтекеси жок туруп, дымагынын өйдөлүгүн какшыктоо менен көрсөтүүсү. Болгон-до да кызынын ысмын эркек балдарга теңеши аркылуу туюндуруу мыскылдын кучу болуп эсептелет.

Ой-пикирлер