Кирүү

Бирдеме дегиле

Бирдеме дегиле. Адам жантаазим болгондо, ага зыйнат көрсөтүүдө, соопчулук биринчи орунда турат. Ак дилден кызмат кы-луу - адамдык да, мусулмандык да парз. Бул жагынан алайлыктар ичкиликтер, анжияндыктар, аксылыктар динди маданияттуутутушат. Арак-шарапты маркумдун зыйнатына байланыштуужерлергежоло-тушпайт. Аш берүүдө да ушул озуйпа сакталат. Аркалыктарда, ми-салы, маркумга мал союлат. "Мал союп жаткандарга бирдеме", "Боорсок жасап жаткандарга бирдеме", "Эт бузуп жаткандарга", "Эт бышырып жаткандарга", "Кор казып жаткандарга", "Казан-аяк кар-магандарга" өңдүүлөр:

Биринчиден, бул - өнөкөт динге ишенүү касиетин тарытуусу. Туштукте езунче дин бардай туюлуусу.

Экинчиден, элдин каада-салтын ирээнжитүүсү, эки тарапта эки дин бардай, ар кими езунун динин туткандай абалда калуусу. Арий­не, мусулман дини - улуу дин, биз ошонун жолун аркалообуз керек.

Ой-пикирлер