Кирүү

Индекс көрсөткүчү

Индекс - статистикада - тигил же бул көрүнүштүн өлчөмү эмес, анын салыштырма чоңдугу жөнүндө түшүнүк берүүчү көрсөткүчтөр. Индекс отчёттук жана базистик чоңдукту өз ара салыштыруу жолу менен чыгарылат. Советтик статистикада салыштыруу базасы катары көбүнчө план деңгээли менен көрүнүштүн өткөндөгү жыйынтыгынын деңгээли алынат. Өз ара өлчөмдөш чоңдуктардын катышын көрсөткөн инвентаризация жеке, татаал көрүнүштөрдүн катышын айкындаганы жалпы (топтук) инвентаризация деп аталат. Жалпы инвентаризация эсептөөдө татаал көрүнүштөрдүн элементтери өлчөмдөш эмес айрым продукциядан кездешет. Аларды кошуу жолу менен жалпы суммасын табууга болбойт.

Ой-пикирлер