Кирүү

Эн-тамга

Эн-тамга. Бул - байыркы салтанаттуу каада-салттардан. Ар бир уруунун езунче белгилери - башкалар учун таанып билуучу дара-жасын көрсөтүүсү. Эн-тамгалары аркылуу аш-тойлорго баруусу. Чоң топторго катышуусу. Уруулар арасындагы чыр-чатактарга, элчил-дик иштерге жана башкаларга келүүсү. Алардын келе жатканы эн-тамгаларынан өзүнөн-өзү билинүүсү. Добулбас басып, сурнай тар­тып, керней үйлөтүп келип түшүүсү.
Эн-тамга - ошол уруунун элдик белгиси. Бул айбанаттардын көбүнчө, канаттуулардын сөлөкөттөрүнө түспөлдөш болот. Себеп дегенде, абалтан кыргыздар буларга сыйынуучу. Мисалы, моңгол-дордун эн-тамгасы менен моңолдор уруусунун эн-тамгасы "кушту", Бугунун эн-тамгасы "жагалмайды", Солтонун эн-тамгасы жаңы туу-ган айды символдоштурган.

Ой-пикирлер