Кирүү

Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барсаң бытпылдык

"Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барсаң бытпылдык". Бодене -адал канаттуу. Этин укмуштай баалашат. Ал дайыма "бытпылдык" - деп сайрайт. Муну ошол үнүнө карата айрым элдер торго асыра-шат. Тетен, мындайга езбек эли маш келет. Чайканаларда отуру-шуп, "бытпылдык" деген унунон ыракаталышат. Макалдын мааниси айрым адамдарда бар. Үйү-жайы жок, аш-тойлорбу же айыл аралай-бы, жер безип, эптеп бир оокат кылып жүрүүчүлер бар. Макал етме маанисинде ошолорго карата айтылат.

Ой-пикирлер