Кирүү

Битекарын

Битекарын. Бул - сараңдын эң эле жеткен чеги. Айрым адам-дар жашоо-турмушта ошондой да жаралат. Битекарын - биттин иче-гисине кан куюну, битин сыгып, канын жалоону да түшүндүрөт. Ан­дай адамдар менен алды-берди кылууга, адамча мамиледе жүрүүгө болбойт. Өзүнөн-өзү бирдемелерди аягандар, ыраа көрбөгөндөр. Өтө курч мааниде айтылган. Мында алардын сарандыкта тиричиликти өткөрүүдөгү өтө "чыйрактыгы", "эпчилдиги", "ыкчылдыгы" да эске келет.

Ой-пикирлер