Кирүү

Бакыр киши паанада

Бакыр киши-езтиричиликтерин жасап, малы бар, жаны, даны бар - дегендей биреелер менен иши, ыры-чыры жок, кудай момун катары жургендер. Паана - эл ичин маанектоо. "Бир кудай өзү паана" - дейт эмеспи. Албетте, тынчтыкта алдымы-жуттуму, куудум-шуудуму жоктор да, каада-наркты да, салтты да, урп-адатты да, элдик жөрөлгөлөрдү эл катары сактаган, женекой, коңур адамдар. Бакырчылык - журт арасында катардан калбай жашоо, кесип кылуу...

Ой-пикирлер