Кирүү

Арампос неме эле

Арампос неме эле. Кыргыздар адал, арам деп коргонун-билге-ңин экиге бөлүп карашкан. Муну Мукамбет пайгамбар чек коюп, ада-лы ичилип-желип, арамы ташталган. Бул - арам ишке малынган, жүргөн-турганы бузук. Элге-журтка, коомго жат көрүнүштөрдү жасо-огожакын,

"Ичкен-жегени калыңбы? же "чылыктардын" бирине малынды. Айтор, Ороз Корозович, Кызматынан алынды",

-деп атактуу мыскылчы акын Мидин айткандай, бул кески адамдар-га таандык сапат. Таза жүрбөгөн, мусулманчылыкты аңдабаган жүрүм-туруму начар адамдар да ушул топко кирет. Азыр деле "анын тамы арам там", "дүнүйөсү арам дүнүйө", "арам мал", "арам оокат", "тапкан ташканы арам", "таман акысы мандайтери эмес, уурдалган байлык" - деген ой ооз учунан кетет.

Ой-пикирлер