Кирүү

Арамдык

Арамдык. Бул - терс корүнүш. Мусулманчылыкта адал-арам жеринен айырмаланат. Эмнелерди адал, кайсыларды арам дейбиз. Алар абалтан аныкталып келүүдо. Уурулук, каракчылык, бироолор аркылуу жаралган, жыйналган дүр-дүнүйо, мал-мүлк, там-таракарам - деп, ал азыр кепчүлүкко дайын. Арам оокат езү эле белгилүү керүнүүдо. Ага карама-каршысы "адал" турат. Анын булагы маңдай тер, таман акы, кажыбас эмгек. Булар да элге-журтка дайын, ушун-

дан улам, "арам тамак", "арам боз уй", "арам машина", "адал там", "адал боз уй", "адал автомашина", "арам мал", "адал мал" -өңдүүлөргө бөлүнүп, азыр эл ичи экиге жиктелүүдө. Арийне, бул кыргыз капитализминин мүнөздүүбелгилери. Мурунку бай-манаптар-дан, болуш-бийлерден, туп тамырынан бери айырмаланган улуктар-дын, чиновниктердин, суткорлордун, кызылкулактардын, алыпсатар-лардын "жаңы терминдери", "түшүнүктөрү"...

Ой-пикирлер