Кирүү

Малды өңү боюнча күтүү

Малды өңү боюнча күтүү. Мында, айрыкча, жылкы малын кан­дай асыроо тууралуу сөз барат. Илгеркилер, байлар жалаң алалуу, каралуу, торулуу, ак боздуу, кашкалуу, күрөңдүү, жээрделүү, кула-луу, кыскасы, бир өңчөй жылкылары аркылуу башкалардан айыр-малана турган. "Ал баланча байдын жылкылары" - деп таанууга, даңазасын арттырууга керүнгон. "Айгыры ала болсо, кулуну кула болот". Мында айгырга карата телү жаралат" - деген түшүнүк ке­лип чыгат. Байлардын жеке жылкылары гана эмес, топоздору да, уйлары да, кой-эчкилери да, теелерү да башкалардан ботенчолонген еңде асыраланганы белгилүү. Мисалы, "Эшимбектин актебел кара койлору", "Абдырахмандын ак эчкилери", "Карымшактын кара төелорү" өңдүү сыпаттоолору атадан балага калып келген. Албет­те, бул байлыкты, өрүштү туюндурат.

Ой-пикирлер