Кирүү

Аксакалдардын сөзүн кор кылуу

Аксакалдардын сөзүн кор кылуу. Бул - эр жигиттикте терс адат. Илгертеден эле келе жаткан нарк-назилди бузуусу, улуулар-дын айткандарына көңүл бөлбөөчүлүгү. Т.а. карыялардын кеп ка-дырына жете билбөөчүлүгү. Салтта, адамзаттан бери бир атанын, уруктун, айылдын сыйлоочу, сыймыктануучу адамы бар. Анын айт-кандары баарына эм. Ошондойлордун кеп-кеңешин барктабоочулук, кор кылуучулук. Өзүнүн кимдигин, табигый идирегин, ички мадани-ятын көрсөтүп коюучулук, ал карынын кадырын, назарын сындыру-учулук. Мындай сапатка азыркы ичкилик да кошул-ташыл болуучу-лук. "Карынын сөзүн капка сал" - деген элдик таалим-тарбияга моюн сунбоочулук.

Ой-пикирлер