Кирүү

"Кел, орток, кел"

"Кел, орток, кел". Бул - данчылыкка байланыштуу айтылат. "Кел, айдарым, кел", "Кел, желаргы, кел" - деп айтса да болот. Эгин сапырганда баба дыйкандар кыйкырчу. Аба толкундары жары-лып, сыдырым жел жүрүүчү. Кыз-келиндер куурулган эгиндин тугун, талкандын акшагынан кебегин тазалап алууда желди, ушинтип, ча-кырып алышчу. Мунун да эртең мененки, тушку, кечки желдери, желаргысы болот.

Ой-пикирлер