Кирүү

Жүрнары

Жүрнары. Адамдардын кыял-жоруктары, албетте, ар кыл. Ай-рымдары бири-бири менен ыкташып ынтымакташат, алды-бердиле-ри бар. Ич-ара дымактары таш жарышат. Акыры жалпы мүнөздөрү түбөлүктүү топ, так болмоюн аралары ачылат. Өзүлөрүнөн өзү ма-милелери салгундай башташат. Тур нары, т.а. катыш токтойт. "Сен тийбе да, мен тийбе". Окчундап саламдашып калышат.
Экинчиден, бирөөсүнөн кемчилик көбүрөөк кетет. Андайда "кой, мындан кол үзөйүн" болот.

Ой-пикирлер