Кирүү

Хан

Хан -журт башчысы (жолбашчы). Бийликке коюуда ак кийизге кетерүү аземи болот. Башкалардан айырмалана турган кийим кий-гизет. Аны кандык форма дейт. Кыргыз тарыхында кандык кылуучу доорлор кеп еткон. Мисалы, Ормон Ниязбек уулу Кочкордун аягы Орто-Токойдо эл бата берип, кандыкты алат. Башына кызыл тыш-туу кара тармал керпеден чоктуу тебетей кийгизилет. Аркалык кыр-гыздарга кан кетөрүлгенде ал 37-39 жаштарда болгон.
"Мал-баш бурулбастан ууру жоголсун, атка кишен салынбасын. Кокус мал уурдалса, бирге тогуз төлөнсүн. Эрдин куну 300 жылкы болсун" - деп, Орманкан элди тараткан.
Канат Абыке уулу 1916-жылдын 10-августунда Кочкордун Ак-Бел деген жеринде кандыкка шайланат. Максаты ак падышага ас­кер бербөө, ага каршы көтөрүлүшкө чыгуу болгон...

Ой-пикирлер