Кирүү

Ай жаңыргандагы айтым

Ай көрдүм, аман көрдүм, Айдын мунарынан, Жердин кучагынан, жегилик дан, бир кыштык саман көрдүм. Жесирге жемиш, жетимге жеңиш, жалкоого мээнет, жалгызга эрмек, иштерманга кут, сараңга жут, ушакчыга ув, ак ниетке туш,
баарыга кайыл заман көрдүм. Айдан аман, жылдан эсен бололу. Келерки ушу күнгөчө өсүп-өнүп тололу. Бакылга тар, бапырга бар ай бол, Оомийин аллохуакпар!

Ой-пикирлер