Кирүү

Ургаачылардын көйнөктү жана жолукту чануусу

Ургаачылардын көйнөктү жана жолукту чануусу. Адатта, жо-олук - ургаачылардын баш кийими. Кыздар жоолукту артка салын-ган. Турмушка чыгуудан соң ээкке буулган, экөөнүн айырмасы ушун-дан билинген. Келин келгендеги биринчи алкоо: "Ак жоолугуң ба-шындан түшпөсүн" дегени. Демек, "мындан ушул үйден түбөлүк орун тап. Бала-чакалуу бол,.көшөгөң көгөрсүн"... өңдүү тилектер жаңы колуктуга ыроолонот. Мурун кең этек, кош этекаялдардын, колукту-лардын, келиндердин ажарын ачуучу, "Кең этектин тазасы" дешчү. Мындай айтуулар ак корпо жайыл аялдарга арналуучу. Артында да ээрчиткен шакирттери - алардын асыл жолдорун улоочу. Көйнөктү, жоолукту жеруу, аялдык аруу сапаттан, кызынын асыл кыялдан куру кол калуусу, энелердин, чоң энелердин, тайэнелёрдин чучук шым кийип, дудар баш, жылаң баш, жүрүүсү улуулардын касиеттерин сактабоолору. Маңкурттук жакка чыгуулары. Уюткулуу Кыргыз Ата-нын уятка калтыруулары.

Ой-пикирлер