Кирүү

Төбө чачы тик туруусу

Төбө чачы тик туруусу. Бул - адамдарга карата багытталуу-су. Тал чачтары тик болуусу, отмо мааниде адамдардын ачуусунун ото катуу келүүсүн туюндуруусу. Айрым учурда "анын муруттары

сайгылашып", "муруттары тикендешип"... өндүү сөздердүн барды-гы. Бул - ошол ачуусун езү токтото албаган деңгээлге жетүүсү. Элй-биз салыштырмалуу катары жерине-ийине жеткире айтууга чеберчи-лиги. Ал аркылуу ойду-пикирди терең берүүсү...

Ой-пикирлер