Кирүү

Кабырга туугандар

Кабырга туугандар. Булар- негизи, кыз алышкан, кыз бериш-кен туугандар. Алды-бердилери анча эмес, кайдыгерирээк, боор матырышып, ичи-коюн, колтукка кирип кете албагандар. Булардын жакындыгы бир урукка барып такалат. Андан жакындар бир атанын балдары аталат. Мисалы, ата, чоң ата, баба, буба, жете, жото, жон-кон, кубары, куу сеек, тек деп, түпкү аталар айтылат. Мында "куба-рыдан" баштап жети атага жетет да, кыз алышса болот. Буларды кабырга туугандар деп атаса жарашат.

Ой-пикирлер