Кирүү

Тез бар жерде ийри жыгач жатпайт

"Тез бар жерде ийри жыгач жатпайт".Албетте, соз маанисин азыркы муундар анча андай алышпайт. Тез - жыгач аспабы, м.а. дүкөнү (станогу). Ачакей жыгач оруну. Учу жалпагыраак, сабы жуму-ру жыгач анын "ыкшоору" деп аталат. Кызытуудан чыккан ийри жы-гачты теске ошол ачакей ыкшоору менен кошо коет. Белге алып жыл-дыра тартканда ийири жыгач матоого түшүп, түзөлө берет. Мындай шартта чыканактай жыгачтар октой туз болот. "Матоого алгандай", "тезге салгандай" деген сез мына ушундан улам калат.

Ой-пикирлер