Кирүү

Эр тайын тартат

"Эр тайын тартат". Бул - алкоого, кадырлоого алынуучу на-кыл. Баланы асыроо ичте пайда болгондон баштап, аны багуунун күндөлүктарбиясы башталат. Ойдогудай тамактануу (тал гак болгондо талгагын кандыруу зарыл. Талгак тууралуу езунче кеп). Өз учурун-да эс алуу, оору-сыркоого чалдыкпоо, кайгы-капага тушукпоо, кара-жанды карч уруп, анча кейитпөө, оор жумуш жасабоо, ичкилик ичпее, терс жакка баспоо, кыскасы, езу самаГандай жашоо - баланын ичтен жетилүүсү үчүн зор мааниге эгедер. Төрөлгөндө ымыркай чыйрак чыгат. Андан аркы чоңоюшуна өзүнөн-өзү шарттар түзүлөт. "Курсак-тагы балапан, асмандап учкан куш болот". Ал кандай экенин ичтеги уясына да байланышат.

" Уулу кыраан төрөлүп,

Ууга бышкан жатыны.

Уламадан сез тапкан,

Ургаачынын акылы". (Ж. Бөкөмбаев)

Каныкей энебиз мына ушундайча айтылат. Кыргызда "чыккан жери мыкты", "төркүн-төсү сыйга татыктуу адамдар"... Албетте, бул элдик баа. Анын жээнди тайындарынын колдоолору, сүрөөлөрү, өзүлөрүнүн таасирин тийгизүүлөрү да эр жигитте, ушундан улам жогорудагы макал айтылган.

Ой-пикирлер